Series: podcasbokar | پادکسب و کار

معرفی فرآیند های مختلف در یک سازمان ، مصاحبه با مدیران عامل کسب و کار های موفق ایرانی و هر آنچه به شما کمک میکند تا در کسب و کار خود موفق شوید را با ما در مجموعه پاد کسب و کار دنبال کنید.