طلاق توافقی است که به شما ربطی ندارد | Divorce has nothing to do with others