تاریخ بخوانیم

اپیزود ششم از فصل دوم

ملتی که تاریخ خود را نخواند… محکوم است به تکرار آن

Leave a Reply

Your email address will not be published.