شناخت و عارضه یابی سازمان

خدمات شناخت و عارضه یابی

شناخت دقیق اجزاء و ارتباط میان آن‌ها در سازمان تنها راه ارائه راه حل‌های عملیاتی برای بهبود سازمان‌هاست. پزشک تنها زمانی می‌تواند تشخیص‌های کلیدی و دقیق داشته باشد که نشانه‌های بیماری را از طریق آزمایشات مختلف بررسی کند و در نهایت با تحلیل همزمان نتایج این آزمایش‌ها نوع بیماری و راه درمان آن را ارائه دهد. تیم مشاور نیز با مد نظر قرار دادن این پیش فرض کلیدی در بدو آشنایی با سازمان‌ها از طریق انجام پروژه شناخت و عارضه‌یابی شناخت دقیقی از سازمان به دست می‌آورند.

سپس با ترکیب تجربه و دانش مدیریتی اعضاء خود به تشخیص دقیق مسأله سازمان و ارائه راه‌حل برای آن می‌پردازد. این پروژه شامل 3 فاز است که ذیلاً تشریح می شود:

1- شناخت سازمان

در این بخش موضوعات تخصصی مربوط به هر واحد از سازمان از طریق جلسات مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای چک‌لیست‌های از پیش‌طراحی‌شده فعالیت‌های تخصصی به دقت شناسایی می‌شوند. همچنین موضوعات کلان سازمان از طریق مصاحبه با مدیران عالی سازمان تحلیل می‌شود و در نهایت نتایج گزارشات به شرکت ارائه می‌شود.

2- عارضه‌یابی سازمان

با جلسات داخلی تیم مشاور ، در این فاز به ارتباط‌دهی و تحلیل دقیق اطلاعات انجام گرفته و تحلیل همه‌جانبه‌ای از مشکلات، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان صورت می‌گیرد.

این عارضه‌ها نیز در قالب گزارشی مفصل برای هر واحد و همچنین برای کل سازمان تهیه می‌شود.

3- ارائه پیشنهادات

پس از بیان دقیق عارضه‌ها، تیم مشاور با توجه به تجربه مدیریتی و مشاوره‌ای خود و با استفاده از نظریه‌ها و تکنیک‌های مدیریت به ارائه پیشنهادات قابل اجرا می‌پردازد. این پیشنهادات مسیر کلی برای رفع عارضه‌ها و بهبود فرایندها را نشان می‌دهد.

مشاور برای ارائه پیشنهادات خود به هر سازمان به بهبود متوازن آن توجه می‌کند، ‌چرا که هر سازمانی نقاط قوت و ضعفی دارد که منجر به رشد سازمان در برخی بخش‌ها شده و در برخی دیگر از بخش‌ها فاصله با نقطه مطلوب زیاد است.

در این حالت سازمان شکل نامتقارنی پیدا می‌کند و هارمونی بین بخش‌ها و کل سازمان از بین می‌رود.

سیستم‌های متقارن و نامتقارن سازمان فرضی

در شکل فوق دایره‌های بیرونی نماد یک سازمن متقارن و هارمونیک است و شکل نامنظم وضعیت واقعی سازمان را نشان می‌دهد. هر قطاع نیز نماینده یک واحد است که میزان رشد در هر واحد به صورت شماتیک ترسیم شده است. مشاور با تشخیص این عدم توازن،پیشنهاداتی ارائه می‌دهد که موجبات حرکت هارمونیک و پایدار سازمان را فراهم کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.